Phân công phụ trách công việc trong Ban Giám đốc

1. Đồng chí Tiêu Thanh Tân – Giám đốc Sở Tài chính:

a- Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các mặt công tác của Sở của ngành. Quyết định và giải quyết các vấn đề có tính chất quan trọng, các cơ chế chính sách và nhiệm vụ lớn của Sở, ngành; công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính.

b- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền phụ trách như: Phê duyệt dự toán, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành phê duyệt đấu thầu; điều hành thu – chi cân đối ngân sách, theo dõi chỉ đạo công tác tài chính ngân sách khối huyện, xã, Công an, Quân sự, các đơn vị có quan hệ với ngân sách và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phân công.

c- Trực tiếp phụ trách Văn phòng, phòng Quản lý Ngân sách, Thanh tra Tài chính, kinh phí hoạt động của cơ quan và quan hệ phối hợp công tác với Cục thuế, Kho Bạc, Ngân hàng tỉnh và các ngành kinh tế tổng hợp.

d- Phụ trách địa bàn huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, Càng Long.

e- Tham gia Hội đồng giám sát Xổ số; quỹ Đầu tư phát triển..., các Ban chỉ đạo và Hội đồng… theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đồng chí Vũ Hồng Dương – Phó Giám đốc Sở Tài chính:

a- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và điều hành lĩnh vực quản lý nhà nước về Quản lý Giá và Công sản; Tài chính hành chính sự nghiệp.
 
b- Lãnh đạo công tác Đảng, Đoàn thể cơ quan nghiên cứu đề xuất Giám đốc, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực Quản lý giá và công sản, phí - lệ phí giá dịch vụ có liên quan, các cơ chế, chính sách tài chính thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp.
 
c - Theo dõi, chỉ đạo và phối hợp hoạt động trên các lĩnh vực Tài nguyên và môi trường; Công thương; Giải phóng mặt bằng; thu hút đầu tư và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

d- Trực tiếp phụ trách, Phòng Quản lý Giá và Công sản, phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.

e - Phụ trách địa bàn huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Thành phố Trà Vinh.

f- Thay mặt Giám đốc tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của các ngành…

3. Đồng chí Lê Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài chính:

a- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và điều hành lĩnh vực quản lý nhà nước về Tài chính Đầu tư; Tài chính doanh nghiệp và Tin học thống kê.

b- Theo dõi, chỉ đạo và phối hợp hoạt động trên các lĩnh vực Tài chính Đầu tư ; Tài chính doanh nghiệp và Tin học thống kê; nghiên cứu đề xuất Giám đốc các cơ chế chính sách và phối hợp về lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông vận tải ; Nông nghiệp; Quyết toán vốn đầu tư và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

c- Trực tiếp phụ trách, Phòng Tài chính Đầu tư; Tài chính doanh nghiệp và Tin học thống kê.

d- Phụ trách địa bàn huyện Cầu Kè, Trà Cú, Tiểu cần.

e- Thay mặt Giám đốc tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của các ngành…Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 927
  • Trong tuần: 8,315
  • Tất cả: 765,021
Đăng nhập