Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023 có trọng tâm, rõ ràng

Ngày 18/11/2022 Giám đốc Sở Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 389/QĐ-STC về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023 của Thanh tra Sở Tài chính.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023 được xây dựng bám sát nhiệm vụ của Sở Tài chính trong việc quản lý điều hành ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công, quản lý tài sản công từ Tỉnh đến các địa phương, đồng thời phải gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, chỉ đạo của Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra tỉnh. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra hợp lý, hiệu quả.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023 tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn sau:

1. Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước, trong đó tập trung thanh tra việc bố trí, giao dự toán; quản lý, sử dụng và quyết toán các khoản chi ngân sách Nhà nước, các khoản chi hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, xác định các khoản chi ngân sách Nhà nước còn lãng phí, không hiệu quả. Công tác quản lý vốn đầu tư, chú trọng thanh, kiểm tra, giám sát trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, nhất là việc triển khai, thực hiện giải ngân vốn đầu tư. Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu, nguồn kinh phí dự phòng, các khoản hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Thanh tra công tác quản lý, sắp xếp, sử dụng tài sản công ở địa phương...

2. Thanh tra, kiểm tra đánh giá tình hình tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng nhằm đánh giá việc sử dụng các nguồn tài chính được giao tự chủ, bao gồm nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, nguồn thu phí theo quy định được để lại chi và nguồn thu hợp pháp khác để chi thường xuyên. Thực hiện các biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của của cơ quan cấp trên giao. Thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công.

3. Thanh tra chuyên đề: Căn cứ vào yêu cầu quản lý và chỉ đạo điều hành, thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện từ cơ chế quản lý điều hành tới công tác quản lý và hiệu quả sử dụng kinh phí hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, để có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và chấn chỉnh quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí.

Trên cơ sở Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt. Lãnh đạo Sở Tài chính yêu cầu Thanh tra Sở triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đúng tiến độ, hiệu quả và chất lượng.

Minh Quan

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 4637
  • Trong tuần: 39,961
  • Tất cả: 2,211,909