Nghiệp vụ sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (vốn sự nghiệp)

ĐIỀU KIỆN SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG
CƠ SỞ VẬT CHẤT

(Theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 92/2017/
TT-BTC)

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

UBND TỈNH; UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

(Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017
của Bộ Tài chính)

1. Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; các hội được ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ kinh phí hoạt động;

2. Đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sửa chữa, bảo trì, cải tạo, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất.

A. Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

1. Về chủ trương sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

2.Việc giao dự toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.

3. Thẩm quyền phê duyệt dự toán:

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện các công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất:

5. Quyết toán kinh phí

B. Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thị xã, thành phố

1. Về chủ trương sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

2. Việc giao dự toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.

3. Thẩm quyền phê duyệt dự toán:

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện các công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất:

5. Quyết toán kinh phí

A. Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

1. Về chủ trương sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất:

Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh trong năm kế hoạch có nhu cầu sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng tổ chức lập biên bản khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình cần sửa chữa... có sự tham gia của các cơ quan chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính). Khi có biên bản khảo sát, thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh lập văn bản (kèm biên bản khảo sát) gửi Sở Tài chính có ý kiến về kinh phí làm cơ sở để cơ quan cấp tỉnh trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương. 

 
 Căn cứ chủ trương đã được chấp thuận của UBND tỉnh, cơ quan cấp tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất tổng hợp chung vào dự toán gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán thực hiện.
 
* Hồ sơ tài liệu kèm theo khi gửi cơ quan tài chính để thảo luận dự toán:
 
- Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng, tài liệu bao gồm: Văn bản phê duyệt chủ trương của cấp có thẩm quyền; Dự toán và bản vẽ thiết kế.

- Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên: Ngoài các tài liệu theo quy định đối với các công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng; cơ quan gửi thêm quyết định phê duyệt dự án sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất kèm theo dự án (hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật); dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật phải có trước khi phân bổ  dự toán.

 
- Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng cơ quan cấp tỉnh lập dự toán kèm theo bản vẽ thiết kế (không phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) gửi Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt dự toán và bản vẽ thiết kế để tổ chức thực hiện duyệt theo Quyết định ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

- Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên. Ngoài các tài liệu theo quy định đối với các công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng cơ quan cấp tỉnh gửi Sở Xây dựng thẩm định dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật; sau đó cơ quan cấp tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt theo Quyết định ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện các công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất:

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

5. Quyết toán kinh phí

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tổng hợp chung kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trong báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể như sau:
 
- Các công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng: Các cơ quan, đơn vị tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

- Các công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên: Ngoài việc lập quyết toán hàng năm theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

B. Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi là cấp huyện).

1. Về chủ trương sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất:

Thủ trưởng cơ quan cấp huyện trong năm kế hoạch có nhu cầu sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất tổ chức lập biên bản khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình cần sửa chữa... có sự tham gia của các cơ quan chuyên ngành (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch). Khi có biên bản khảo sát, thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh lập văn bản (kèm biên bản khảo sát) gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch có ý kiến về kinh phí làm cơ sở để cơ quan cấp huyện trình UBND huyện xem xét chấp thuận chủ trương. 

 
Căn cứ chủ trương đã được chấp thuận của UBND huyện, cơ quan cấp huyện lập dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất tổng hợp chung vào dự toán gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán thực hiện.
 
* Hồ sơ tài liệu kèm theo khi gửi cơ quan tài chính để thảo luận dự toán:
 
- Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng, tài liệu bao gồm: Văn bản phê duyệt chủ trương của cấp có thẩm quyền; Dự toán và bản vẽ thiết kế.

- Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên: Ngoài các tài liệu theo quy định đối với các công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng; cơ quan gửi thêm quyết định phê duyệt dự án sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất kèm theo dự án (hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật); dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật phải có trước khi phân bổ dự toán.

 
- Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng cơ quan, đơn vị lập dự toán kèm theo bản vẽ thiết kế (không phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) gửi cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt dự toán, thiết kế bản vẽ để tổ chức thực hiện. 

- Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên. Ngoài các tài liệu theo quy định đối với các công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng, cơ quan cấp huyện gửi cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện các công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất:

Theo quy định của Luật uật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tổng hợp chung kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trong báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể như sau:

- Các công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng: Các cơ quan, đơn vị tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

- Các công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên: Ngoài việc lập quyết toán hàng năm theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

* Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp (Sở Tài chính) - Điện thoại 02943. 865669 (Gặp Hùng)

Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 986
  • Trong tuần: 10,376
  • Tất cả: 1,005,888