CÔNG KHAI Dự toán NSĐP trình HĐND
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024202434/CK-NSNN350/QĐ-STC07/12/2023
2Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024202436/CK-NSNN350/QĐ-STC07/12/2023
3Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2024202437/CK-NSNN350/QĐ-STC07/12/2023
4Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024202439/CK-NSNN350/QĐ-STC07/12/2023
5Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024202440/CK-NSNN350/QĐ-STC07/12/2023
6Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2024202441/CK-NSNN350/QĐ-STC07/12/2023
7Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2024202443/CK-NSNN350/QĐ-STC07/12/2023
8Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024202444/CK-NSNN350/QĐ-STC07/12/2023
9Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024202445/CK-NSNN350/QĐ-STC07/12/2023
10Cân đối ngân sách địa phương năm 2024202433/CK-NSNN350/QĐ-STC07/12/2023
1234567