Tổng số: 244
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24/2022/TT-BTC 07/04/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp Tải về
12/KH-UBND 09/02/2022 Triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 Tải về
23/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Quy định về phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
24/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với nhóm đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
25/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
26/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Quy định số lượng, chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách được tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
41/NQ-HĐND 09/12/2021 Thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 Tải về
16/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022 Tải về
17/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 Tải về
18/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 Tải về
12345678910...