Tổng số: 275
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1254/QĐ-UBND 18/08/2023 Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Tải về
32/NQ-HDND 07/07/2022 Nghị quyết Về phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2030 Tải về
35/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2023 Tải về
31/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
30/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
29/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
04/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
05/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
03/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
06/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về việc bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...