TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 156
Tải về 0
68/NQ-CP 12/05/2022 Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 137
Tải về 0
24/2022/TT-BTC 07/04/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Lượt xem: 175
Tải về 0
14/2022/NĐ-CP 27/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
Lượt xem: 163
Tải về 0
83/2021/NĐ-CP 13/09/2021 Nghị định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 133
Tải về 0
80/2021/NĐ-CP 26/08/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lượt xem: 145
Tải về 0
151/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Lượt xem: 148
Tải về 0
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 162
Tải về 1
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Lượt xem: 131
Tải về 0
466/QĐ-UBND 21/03/2019 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Lượt xem: 195
Tải về 0
123