CÔNG KHAI Dự toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cân đối ngân sách địa phương năm 2024202446/CK-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
2Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024202447/Ck-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
3Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024202448/CK-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
4Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024202449/CK-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
5Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2024202450/CK-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
6Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2024202451/CK-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
7Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024202452/CK-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
8Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024202453/Ck-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
9Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2024202454/CK-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
10Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024202455/CK-NSNN2008/QĐ-UBND26/12/2023
1234567