Tên công khai ngân sách Cân đối ngân sách địa phương năm 2024
Mô tả Chưa trình
Năm báo cáo 2023
Kỳ báo cáo 2024
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Mã biểu mẫu 46/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố 2008/QĐ-UBND
Ngày công bố 26/12/2023