• Hướng dẫn mới về việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên

  Ngày 25 tháng 11 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 105/2021/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2022 và thay thế Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

 • Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ

  Ngày 06 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 86/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2021 (áp dụng cho năm tài chính 2021) và thay thế Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2014; Thông tư số 42/2014/TT-BTC ngày 08 tháng 4 năm 2014 ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Điều 12 Thông tư số 84/2020/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2020 sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

 • Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

  Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, thay thế Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ kế toán hộ kinh doanh và Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hộ kinh doanh.

 • Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

  Ngày 13 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

 • Hướng dẫn mới về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

  Ngày 05 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính.

 • Quy định mới một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghi định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 và thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 • Hướng dẫn mới về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 • Quy định mới về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

  Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2021/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bão dưỡng, sửa chữa tài sản công. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 và thay thế Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính.

 • Hướng dẫn mới về nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục

  Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Liên Bộ Tài chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

  Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2021.

  1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 746
 • Trong tuần: 7,595
 • Tất cả: 949,552
Đăng nhập