DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cân đối ngân sách địa phương quý 2 năm 20222022 59/CK-NSNN 229/QĐ-STC05/07/2022
2Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 2 năm 20222022 60/CK-NSNN 229/QĐ-STC05/07/2022
3Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 2 năm 20222022 61/CK-NSNN 229/QĐ-STC05/07/2022
4Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 20222022 59/CK-NSNN 230/QĐ-STC05/07/2022
5Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 20222022 60/CK-NSNN 230/QĐ-STC05/07/2022
6Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 20222022 61/CK-NSNN 230/QĐ-STC05/07/2022
7Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 20222022 59/CK-NSNN 96/QĐ-STC30/03/2022
8Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 20222022 60/CK-NSNN 96/QĐ-STC30/03/2022
9Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 20222022 61/CK-NSNN 96/QĐ-STC30/03/2022
10Báo cáo công khai dự toán ngân sách năm 2022 (Dành cho công dân)2022 14/01/2022
11Báo cáo công khai quyết toán ngân sách năm 2020 (Dành cho công dân)2022 14/01/2022
12Báo cáo Tài chính nhà nước 20202022 14/01/2022
13Cân đối ngân sách địa phương năm 20222022 46/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
14Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20222022 47/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
15Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 20222022 48/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
16Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20222022 49/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
17Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20222022 50/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
18Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20222022 51/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
19Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20222022 52/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
20Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20222022 53/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
123456789