DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20242023 34/CK-NSNN 350/QĐ-STC07/12/2023
2Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20242023 36/CK-NSNN 350/QĐ-STC07/12/2023
3Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20242023 37/CK-NSNN 350/QĐ-STC07/12/2023
4Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20242023 39/CK-NSNN 350/QĐ-STC07/12/2023
5Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20242023 40/CK-NSNN 350/QĐ-STC07/12/2023
6Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20242023 41/CK-NSNN 350/QĐ-STC07/12/2023
7Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 20242023 43/CK-NSNN 350/QĐ-STC07/12/2023
8Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20242023 44/CK-NSNN 350/QĐ-STC07/12/2023
9Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20242023 45/CK-NSNN 350/QĐ-STC07/12/2023
10Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 20232023 59/CK-NSNN 325/QĐ-STC13/11/2023
11Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III năm 20232023 60/CK-NSNN 325/QĐ-STC13/11/2023
12Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 20232023 61/CK-NSNN 325/QĐ-STC13/11/2023
13Cân đối ngân sách địa phương 09 tháng năm 20232023 59/CK-NSNN 326/QĐ-STC13/11/2023
14Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 09 tháng năm 20232023 60/CK-NSNN 326/QĐ-STC13/11/2023
15Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 09 tháng năm 20232023 61/CK-NSNN 326/QĐ-STC13/11/2023
16Cân đối ngân sách địa phương quý 2 năm 20232023 59/CK-NSNN 178/QĐ-STC05/07/2023
17Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 2 năm 20232023 60/CK-NSNN 178/QĐ-STC05/07/2023
18Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 2 năm 20232023 61/CK-NSNN 178/QĐ-STC05/07/2023
19Cân đối ngân sách địa phương 06 tháng năm 20232023 59/CK-NSNN 179/QĐ-STC05/07/2023
20Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 06 tháng năm 20232023 60/CK-NSNN 179/QĐ-STC05/07/2023
12345678910...