DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cân đối ngân sách địa phương 06 tháng năm 20212021 59/CK-NSNN 265/QĐ-STC07/08/2021
2Ước thực hiện thu Ngân sách nhà nước 06 tháng năm 20212021 60/CK-NSNN 265/QĐ-STC07/08/2021
3Ước thực hiện chi Ngân sách nhà nước 06 tháng năm 20212021 61/CK-NSNN 265/QĐ-STC07/08/2021
4Cân đối ngân sách địa phương quý 2 năm 20212021 59/CK-NSNN 266/QĐ-STC07/08/2021
5Ước thực hiện thu Ngân sách nhà nước quý 2 năm 20212021 60/CK-NSNN 266/QĐ-STC07/08/2021
6Ước thực hiện chi Ngân sách nhà nước quý 2 năm 20212021 61/CK-NSNN 266/QĐ-STC07/08/2021
7Tình hình cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 20212021 59/CK-NSNN 128/QĐ-STC05/04/2021
8Ước thực hiện thu Ngân sách nhà nước quí 1 năm 20212021 60/CK-NSNN 128/QĐ-STC05/04/2021
9Ước thực hiện chi Ngân sách nhà nước quí 1 năm 20212021 61/CK-NSNN 128/QĐ-STC05/04/2021
10Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 20202021 27/01/2021
11Báo cáo Tài chính nhà nước2021 27/01/2021
12Kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2021-20232021 27/01/2021
13Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 20192021 19/01/2021
14Công khai dự toán ngân sách năm 20212021 19/01/2021
15Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 2021 46/CK-NSNN 4157/QĐ-UBND11/01/2021
16Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20212021 47/CK-NSNN 4157/QD-UBND11/01/2021
17Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 20212021 48/CK-NSNN 4157/QĐ-UBND11/01/2021
18Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20212021 49/CK-NSNN 4157/QĐ-UBND11/01/2021
19Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20212021 50/CK-NSNN 4157/QĐ-UBND11/01/2021
20Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20212021 51/CK-NSNN 4157/QĐ-UBND11/01/2021
123456