DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 20232023 59/CK-NSNN 84/QĐ-STC05/04/2023
2Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 20232023 60/CK-NSNN 84/QĐ-STC05/04/2023
3Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 20232023 61/CK-NSNN 84/QĐ-STC05/04/2023
4Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước2023 17/01/2023
5Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị KTNN đối với nguồn vốn đầu tư công nguồn NSNN2023 17/01/2023
6Báo cáo Tài chính nhà nước 20212023 16/01/2023
7Báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 20212023 13/01/2023
8Báo cáo công khai dự toán ngân sách năm 2023 (Dành cho công dân)2023 12/01/2023
9Báo cáo công khai quyết toán ngân sách năm 2021 (Dành cho công dân)2023 12/01/2023
10Cân đối ngân sách địa phương năm 20232023 46/CK-NSNN 46/QĐ-UBND11/01/2023
11Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20232023 47/CK-NSNN 46/QĐ-UBND11/01/2023
12Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 20232023 48/CK-NSNN 46/QĐ-UBND11/01/2023
13Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20232023 49/CK-NSNN 46/QĐ-UBND11/01/2023
14Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20232023 50/CK-NSNN 46/QĐ-UBND11/01/2023
15Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20232023 51/CK-NSNN 46/QĐ-UBND11/01/2023
16Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20232023 52/CK-NSNN 46/QĐ-UBND11/01/2023
17Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20232023 53/CK-NSNN 46/QĐ-UBND11/01/2023
18Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20232023 54/CK-NSNN 46/QĐ-UBND11/01/2023
19Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20232023 55/CK-NSNN 46/QĐ-UBND11/01/2023
20Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 20232023 56/CK-NSNN 46/QĐ-UBND11/01/2023
12345678910...