DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 20222022 59/CK-NSNN 96/QĐ-STC30/03/2022
2Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 20222022 60/CK-NSNN 96/QĐ-STC30/03/2022
3Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 20222022 61/CK-NSNN 96/QĐ-STC30/03/2022
4Báo cáo công khai dự toán ngân sách năm 2022 (Dành cho công dân)2022 14/01/2022
5Báo cáo công khai quyết toán ngân sách năm 2020 (Dành cho công dân)2022 14/01/2022
6Báo cáo Tài chính nhà nước 20202022 14/01/2022
7Cân đối ngân sách địa phương năm 20222022 46/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
8Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20222022 47/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
9Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 20222022 48/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
10Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20222022 49/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
11Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20222022 50/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
12Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20222022 51/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
13Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20222022 52/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
14Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20222022 53/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
15Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20222022 54/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
16Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20222022 55/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
17Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 20222022 56/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
18Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20222022 57/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
19Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20222022 58/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
20Cuyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 20202022 62/CK-NSNN 88/QĐ-UBND12/01/2022
123456789