Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

1. Văn phòng

* Chức năng:

- Văn phòng có trách nhiệm tham mưu tổng hợp nhằm nghiên cứu, đề xuất, giúp Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở;

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, thực hiện công tác cải cách hành chính: cập nhật, theo dõi các văn bản, tài liệu công văn đi, đến và các công việc có liên quan;

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Bảo đảm các điều kiện vật chất theo tiêu chuẩn chế độ về tài chính và chuyên môn nghiệp vụ của lãnh đạo và cán bộ công chức trong cơ quan làm việc hiệu quả;

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao và tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định của Chính phủ.

* Nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Sở:

- Xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm; sắp xếp lịch làm việc tuần cho lãnh đạo Sở và theo dõi việc thực hiện các chương trình; tổng hợp các loại báo cáo thường xuyên, định kỳ tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan cấp trên và theo chỉ đạo của Giám đốc Sở;

- Xây dựng quy chế làm việc, quan hệ công tác giữa các bộ phận và giám sát việc thực hiện chế độ trách nhiệm đối với CBCC trong cơ quan;

- Xây dựng kế hoạch biên chế tiền lương, xác định chức danh tiêu chuẩn cán bộ công chức, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, nâng lương, tiếp nhận điều động, giải quyết chính sách hoặc đề xuất xử lý kỷ luật đối với CBCC thuộc phạm vi được phân cấp quản lý; thực hiện công tác quản lý CBCC và bảo vệ nội bộ cơ quan theo quy định của nhà nước;

- Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó phòng Sở và phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị, thành phố;

- Thực hiện công tác kế toán tài vụ của cơ quan, đảm bảo đúng, tiết kiệm và thực hiện đầy đủ các quyền lợi của CBCC theo đúng quy định;

- Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ của cơ quan, bảo mật và quản lý sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước;

- Thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức quản lý điều hành quy chế chi tiêu nội bộ; bố trí phương tiện công tác, dụng cụ làm việc, hội họp, sinh hoạt và làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản, trật tự an toàn cơ quan;

- Bảo đảm thu thập, xử lý thông tin, cung cấp thông tin cho lãnh đạo thường xuyên, kịp thời, chính xác và giúp lãnh đạo sở thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lên cơ quan cấp trên theo đúng quy định;

- Ghi chép, thông báo kết quả các cuộc họp của Ban Giám đốc, các buổi làm việc với đơn vị trực thuộc và cơ sở, theo dõi đôn đốc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Giám đốc;

- Thường trực tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân;

- Tổ chức và thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của Luật Thi đua - Khen thưởng;

- Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của HĐND, UBND cấp tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;

- Kiểm tra và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật;

- Phổ biến công tác giáo dục pháp luật;

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo gửi Sở Tư pháp;

- Thực hiện công tác pháp chế theo quy định và một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Thanh tra:

* Chức năng: Thanh tra tài chính là cơ quan của Sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ Tham mưu Giám đốc Sở :

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Tài chính.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Tài chính trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính

- Thực hiện một số nhiện vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở.

3. Phòng Quản lý ngân sách:

* Chức năng: Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách, cân đối ngân sách tỉnh và tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách trên phạm vi toàn tỉnh theo Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

* Nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Sở:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về quản lý lĩnh vực tài chính ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ các chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về tài chính ngân sách phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy định nhiệm vụ và các biện pháp quản lý, điều hành ngân sách hàng năm của địa phương và trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; phê chuẩn định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn; quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế, quyết định một số chế độ thu phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật, quyết định dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, đề xuất các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí;

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình dự án, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực tài chính; hướng dẫn các cơ quan thuộc tỉnh, cơ quan tài chính cấp dưới thống nhất tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, chính sách chế độ và các quy định của Nhà nước về tài chính trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về tài chính;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính – ngân sách, chế độ quản lý tài chính, báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp (gọi chung là cơ quan HCSN) thuộc tỉnh và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định và chịu trách nhiệm về việc thẩm định dự toán của các cơ quan đơn vị thuộc NSTW đóng trên địa bàn được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí và Ủy ban nhân dân cấp dưới;

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, lập dự toán thu, chi ngân sách địa phương, lập phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí- lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn; phát hành và quản lý biên lai tài chính trên địa bàn;

- Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu-chi ngân sách huyện; thẩm định và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị thuộc ngân sách TW đóng trên địa bàn được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí;

- Tổng hợp tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước, lập quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính;

- Quản lý các nguồn kinh phí ủy quyền của TW, quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu KBNN tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo thống kê;

- Thực hiện nhiệm vụ kế toán dự toán NSNN áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (Tabmic);

- Thẩm định dự toán quy hoạch của huyện, thị,thành phố;

- Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiêp vụ về quản lý tài chính ở cấp huyện và xã;

- Theo dõi việc quản lý quỹ phòng, chống thiên tai và quỹ bảo trì đường bộ;

- Thực hiện một số nhiện vụ khác do Giám đốc Sở Tài chính phân công.

4. Phòng Tài chính Đầu tư:

* Chức năng: Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về tài chính đối với lĩnh vực đầu tư phát triển của tỉnh.

* Nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Sở:

- Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh về chủ trương, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn;

- Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với tất cả các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm; bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Thực hiện thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn với các dự án khởi công mới, các dự án có điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư; thẩm tra phân bổ vốn đầu tư sau khi nhận được phân bổ kế hoạch vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý;

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách tỉnh của Chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện;

- Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định;

- Tổng hợp, phân tích tình hình sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định;

- Theo dõi việc thực hiện quỹ phát triển đất;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

5. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp:

* Chức năng: Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Sở:

- Phối hợp phòng ngân sách tham mưu hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; tổ chức thảo luận dự toán thu, chi và tổng hợp dự toán, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách hàng năm các đơn vị;

- Hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành dự toán và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách, chế độ kế toán, phí, lệ phí các chủ trương, chính sách có liên quan tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh; tham mưu lãnh đạo Sở yêu cầu kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi không chấp hành chế độ báo cáo quyết toán theo quy định. Đề xuất các biện pháp điều chỉnh, bổ sung dự toán, đảm bảo nguồn kinh phí cho các cơ quan đơn vị cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, trong khả năng cân đối ngân sách. Phối hợp phòng ngân sách đề xuất điều chỉnh dự toán, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị tỉnh trong trường hợp cần thiết;

- Tổng hợp theo dõi tình hình nợ tạm ứng ngân sách liên quan đến các đơn vị dự toán cấp tỉnh; thực hiện các báo cáo thường xuyên, đột xuất khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu về mua sắm (phần kinh phí sự nghiệp) thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Kiểm tra, thẩm tra quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm; kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài chính ngân sách liên quan đến các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh. Phối hợp với phòng ngân sách tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách địa phương hàng năm trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu cho Giám đốc Sở cụ thể hoá, hướng dẫn hoặc dự thảo: Chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hành chính, sự nghiệp để trình cấp thẩm quyền quyết định ban hành hoặc kiến nghị đề xuất điều chỉnh bổ sung phù hợp;

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách chế độ và các quy định của nhà nước về tài chính;

- Theo dõi quản lý nguồn kinh phí bổ sung, hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW cho ngân sách tỉnh, nguồn sự nghiệp thường xuyên cho các đơn vị tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật;

- Thẩm định chứng từ thực hiện ghi thu-ghi chi cho các đơn vị có nhiệm vụ ghi thu-ghi chi qua ngân sách;

- Theo dõi, tổng hợp kinh phí quy hoạch, thẩm định dự toán quy hoạch sản phẩm chủ yếu, quy hoạch ngành cho các Sở, ban ngành tỉnh theo quy định;

- Thẩm định phê duyệt dự toán hàng năm các dự án thành phần và tiểu dự án dưới 5 tỷ (phần kinh phí sự nghiệp) của Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tổng hợp trình bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho đơn vị;

- Thẩm định kế hoạch đấu thầu mua sắm (phần kinh phí sự nghiệp) thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;

- Kiểm tra, giám sát việc chi tiêu và sử dụng kinh phí ở các đơn vị để tham mưu Giám đốc Sở đề nghị Kho bạc Nhà nước có biện pháp chế tài tạm dừng giải ngân chi hoạt động thường xuyên khi phát hiện các đơn vị dự toán không chấp hành đúng các tiêu chuẩn, định mức chế độ quy định và không thực hiện đầy đủ các báo cáo, thống kê theo thời gian quy định;

- Theo dõi việc quản lý các loại quỹ như: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; vì người nghèo; an sinh xã hội; quỹ cứu trợ; quỹ bảo vệ môi trường; quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển; quỹ phát triển khoa học và công nghệ; quỹ khám chữa bệnh người nghèo; quỹ hỗ trợ nông dân; quỹ bảo trợ trẻ em; quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

6. Phòng Tài chính doanh nghiệp và Tin học thống kê:

* Chức năng: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật và tài chính doanh nghiệp của tỉnh.

* Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, của các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán tại các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích lập và sữ dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

- Tổng hợp, tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã theo quy định của pháp luật báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi việc quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Hợp tác xã;
- Định hướng triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) và thực hiện công tác thống kê tài chính trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về công tác triển khai ứng dụng CNTT;

- Tiếp nhận và tổ chức vận hành hệ thống hạ tầng truyền thông từ Sở Tài chính đến các Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị, thành phố (Trung tâm truyền thông tỉnh đặt tại Kho bạc Nhà nước);

- Quản trị hệ thống máy chủ, mạng nội bộ Sở Tài chính, đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt phục vụ tốt cho hoạt động quản lý Tài chính-Ngân sách và các hoạt động quản lý hành chính của đơn vị;

- Quản trị ứng dụng văn bản điện tử tại Sở Tài chính;

- Quản trị website thành phần của Sở Tài chính trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Cập nhật các bản tin về thông tin chính sách tài chính, các tin tức khác liên quan về tài chính và các bài viết về hoạt động đoàn thể trong Sở Tài chính đăng tải lên Website Sở Tài chính;

- Đầu mối thu thập thông tin, dữ liệu từ các đơn vị tài chính trên địa bàn, xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính tại địa phương và cung cấp thông tin dữ liệu cho cơ sở dữ liệu chung của Bộ;

- Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động của các sản phẩm, thiết bị, hệ thống từ việc hỗ trợ, triển khai của Bộ, của tỉnh; quản trị hạ tầng mạng máy tính; quản trị cơ sở dữ liệu và các chương trình ứng dụng;

- Quản lý tài khoản đăng nhập Tabmis theo phân cấp của Bộ Tài chính;

- Quản trị cơ sở dữ liệu Ngân sách và các chương trình ứng dụng chuyên ngành của Bộ Tài chính;

- Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, chuyển giao các ứng dụng chuyên ngành đến các đơn vị tài chính huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn;

- Cấp mã số đơn vị quan hệ với ngân sách Nhà nước;

- Có trách nhiệm bảo dưỡng, bảo trì, điều chuyển các thiết bị tin học của Sở Tài chính;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

7. Phòng Quản lý Giá và công sản:

* Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá và tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

* Nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Sở:

a. Về quản lý giá và thẩm định giá:

- Thẩm định phương án giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ công ích nhà nước đặt hàng giao kế hoạch, sản phẩm còn vị thế độc quyền do các Sở, đơn vị hoặc doanh nghiệp xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá, kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết;

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

- Tổng hợp, phân tích và dự báo sự biến động giá trên địa bàn; báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về luật quản lý giá thực hiện pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn.

b. Về công tác quản lý tài sản nhà nước:

Tham mưu BGĐ trình Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cấp bách cụ thể như:

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc mua sắm, xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu huỷ tài sản nhà nước; giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết;

- Tiếp nhận, quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; đồng thời đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý, sử dụng tài sản nhà nước một cách có hiệu quả, đúng theo tiêu chuẩn, định mức qui định;

- Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước;

- Thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản bằng nguồn vốn NSNN của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo qui định;

- Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất tổ chức thẩm định bảng giá đất, bảng giá điều chỉnh, thẩm định giá đất cụ thể;

- Phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ % cụ thể để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định luật đất đai; quy định mức tỷ lệ % để tính tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước, đơn giá thuê nước của từng dự án cụ thể; xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp;

- Kiểm tra thẩm định các khoản kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất đối với dự án, tiểu dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bao gồm cả trường hợp được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 798
  • Tất cả: 2900577