Phân công phụ trách công việc trong Ban Giám đốc

1. Đồng chí Tiêu Thanh Tân – Giám đốc Sở Tài chính:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Quyết định và giải quyết các vấn đề có tính chất quan trọng, các cơ chế chính sách và nhiệm vụ lớn của Sở, ngành; công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính.

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền phụ trách như: Phê duyệt dự toán, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, phê duyệt đấu thầu; điều hành thu - chi cân đối ngân sách, theo dõi chỉ đạo công tác tài chính ngân sách khối huyện, xã, Công  an, Quân sự, các đơn vị có quan hệ với ngân sách và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

c) Trực tiếp phụ trách Văn phòng, phòng Quản lý Ngân sách, kinh phí hoạt động của cơ quan và quan hệ phối hợp công tác với Cục thuế, Kho Bạc, Ngân hàng tỉnh và các ngành kinh tế tổng hợp.

d) Phụ trách địa bàn thành phố Trà Vinh, huyện Tiểu Cần và huyện Châu Thành.

đ) Tham gia Hội đồng giám sát Xổ số; Quỹ đầu tư phát triển ...và các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Đồng chí Huỳnh Bích Như – Phó Giám đốc Sở Tài chính:

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và điều hành lĩnh vực quản lý nhà nước về Tài chính doanh nghiệp và Tin học thống kê; Phòng Quản lý Giá và Công sản.

b) Theo dõi, chỉ đạo; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực Quản lý giá và công sản, phí - lệ phí, giá dịch vụ; doanh nghiệp;thống kê. Phối hợp hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; công thương; giải phóng mặt bằng; thu hút đầu tư và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

c) Trực tiếp phụ trách Phòng Tài chính doanh nghiệp và Tin học thống kê; Phòng Quản lý Giá và Công sản.

d) Phụ trách địa bàn huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải.

đ) Thay mặt Giám đốc tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của các ngành …

3. Đồng chí Tiêu Vân Sơn – Phó Giám đốc Sở Tài chính:

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo và điều hành lĩnh vực quản lý nhà nước về Tài chính Đầu tư và Thanh tra.

b) Theo dõi, chỉ đạo và phối hợp hoạt động lĩnh vực Tài chính Đầu tư; Thanh tra. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách và phối hợp về lĩnh vực xây dựng; giao thông vận tải; nông nghiệp; quyết toán vốn đầu tư và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

c) Trực tiếp phụ trách Phòng Tài chính Đầu tư; Thanh tra.

d) Phụ trách địa bàn huyện Trà Cú và huyện Cầu Ngang.

đ) Thay mặt Giám đốc tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của các ngành …

e) Giúp Giám đốc điều hành công tác thường xuyên của Sở và lãnh đạo Sở khi Giám đốc vắng mặt.

4. Đồng chí Lê Thị Cảnh – Phó Giám đốc Sở Tài chính:

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và điều hành công tác quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp.

b) Theo dõi, chỉ đạo và phối hợp hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ, y tế, văn hoá - xã hội, khối Đảng, Đoàn thể, phí – lệ phí có liên quan. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách tài chính thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

d) Trực tiếp phụ trách phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp.

đ) Phụ trách địa bàn huyện Cầu Kè và huyện Càng Long.

e) Thay mặt Giám đốc tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của các ngành …

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 798
  • Tất cả: 2900577