Hướng dẫn mới về quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông

Ngày 11 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

Theo đó, đối tượng được áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở trung ương và địa phương, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. 

Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Giáo dục vả Đào tạo chủ trì thực hiện, ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do địa phương chủ trì thực hiện; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư quy định nội dung chi cho công tác đề thi gồm: Chi công tác ra đề thi; chi công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi; chi công tác in, sao đề thi.

Về nội dung chi cho công tác tổ chức thi và chấm thi (làm phách, chấm thi, phúc khảo, chấm thẩm định) gồm: Chi thuê địa điểm thi, địa điểm tổ chức chấm thi (nếu có); chi thuê, mua trang thiết bị (nếu có), vật tư, văn phòng phẩm, chi in ấn các tài liệu, giấy chứng nhận, thẻ phục vụ công tác tổ chức thi, chấm thi; chi tiền công cho các thành viên của Ban Chỉ đạo thi, Hội đồng thi (Ban Thư ký, Ban Coi thi, Ban/Tổ vận chuyển đề thi, Ban làm phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo, Hội đồng chấm thẩm định); chi phí đi lại, ăn ở phục vụ công tác tổ chức thi, chấm thi (nếu có); chi cho công tác chấm thi (làm phách, chấm thi, phúc khảo, chấm thẩm định); chi cho công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi (nếu có).

Đối với nội dung chi cho công tác tập huấn và tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực sẽ bao gồm chi cho công tác tập huấn các đội tuyển và chi cho công tác tham dự các kỳ thi.

Về mức chi, Thông tư quy định chi tiết chi phí thực tế để chuẩn bị, tổ chức, tham dự các kỳ thi; chi dịch tài liệu tham khảo (nếu có); chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, chi đi công tác để thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi, chi tiền ở, đi lại trong nước của những người tham gia công tác tổ chức thi và chấm thi (nếu có), giáo viên (nếu có), học sinh các đội dự tuyển quốc gia trong quá trình tập huấn để tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế; chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Hội đồng/Ban ra đề, Hội đồng/Ban in sao đề thi và thành viên bộ phận vận chuyển đề thi; Ban chỉ đạo thi, Hội đồng thi, Ban Thư ký Hội đồng thi, Hội đồng/Ban coi thi, Ban/Tổ làm phách, Hội đồng/Ban chấm thi tự luận, Hội đồng/Ban phúc khảo tự luận, Hội đồng/Ban chấm thẩm định bài thi; chi tiền ăn, tiền giải khát giữa giờ cho thành viên Hội đồng/Ban ra đề thi, Hội đồng/Ban in sao đề thi, những người làm phách tập trung trong những ngày làm việc tập trung cách ly; chi tiền ăn, tiền giải khát giữa giờ cho các thành viên tham gia công tác tổ chức thi và chấm thi (nếu có), giáo viên (nếu có), học sinh các đội dự tuyển quốc gia trong quá trình tập huấn để tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế; chi đón tiếp, tiễn các đoàn học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế; tiền công ra đề thi; tiền công xây dựng ngân hàng câu hỏi thi; tiền công chấm bài thi tự luận, bài thi nói, bài thi thực hành, bài thi tin học đối với thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển quốc gia; tiền công chấm thi, chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm, tiền công chấm phúc khảo bài thi tự luận tốt nghiệp trung học phổ thông, chấm thẩm định bài thi tự luận tốt nghiệp trung học phổ thông, chấm phúc khảo bài thi chọn học sinh giỏi quốc gia, chấm phúc khảo bài thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực (nếu có); tiền công cho tổ trưởng, tổ phó các tổ chấm thi đối với thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi, thi chọn đội tuyển quốc gia (ngoài tiền công chấm thi); tiền công tập huấn các đội tuyển quốc gia; dự thi Olympic quốc tế và khu vực. 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng chế độ. Việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, chế độ kế toán.

Căn cứ vào khả năng kinh phí, vai trò thực tế của từng chức danh theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương.

Mộng Hường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 124
  • Trong tuần: 8,022
  • Tất cả: 799,815