Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Theo đó, bổ sung khoản 4 vào Điều 3 Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 theo mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 148/2016/TT-BTC. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 148/2016/TT-BTC.

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC. Trường hợp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo hình thức trực tuyến. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm a mục 1 biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại điểm a mục 1 biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC.

Bổ sung khoản 4 vào Điều 4 Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp) theo hình thức trực tuyến: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 áp dụng mức thu lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại mục A biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại mục A biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử thực hiện theo quy định tại biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 287/2016/TT-BTC. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này . Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.

Bổ sung khoản 4 vào Điều 3 Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 mục I biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 mục I biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC.

Bổ sung khoản 6 vào Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 áp dụng mức thu lệ phí bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Thông tư số 48/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại mục I phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư số 48/2022/TT-BTC. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại mục I phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư số 48/2022/TT-BTC.

Thông tư còn sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp và kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 37/2023/TT-BTC.

Đính kèm: Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngọc Hạnh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 128
  • Trong tuần: 1 138
  • Tất cả: 2903749