Bộ Tài chính Ban hành Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016

Ngày 11/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Theo đó, quy định tại Thông tư 68/2022/TT-BTC đã mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng quy định về sử dụng vốn nhà nước và sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh của quy định về sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm thẩm định trong lựa chọn nhà thầu:

- Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính hoặc một cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân theo quy định tại khoản 2 Điều 20 và khoản 1 Điều 22 Luật tổ chức chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; riêng đối với gói thầu mua vật tư y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là người có thẩm quyền thì Sở Y tế chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 104 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

- Bổ sung về trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 104 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

- Đối với các lĩnh vực đã có quy định pháp luật chuyên ngành về trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thì thực hiện theo quy định chuyên ngành đối với từng lĩnh vực.

Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các nội dung mua sắm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luật về quản lý sử dụng nguồn kinh phí làm căn cứ phê duyệt cho đến khi quyết toán nội dung mua sắm.

Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 11 năm 2022.

Đính kèm: Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022

Thu Em

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 4614
  • Trong tuần: 39,938
  • Tất cả: 2,211,886