Chi bộ 2 thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Như chúng ta đã biết, một trong những nội dung quan trọng góp phần tạo thành sức mạnh, năng lực, uy tín của Đảng, tạo dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng là hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh “Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, ngay từ đầu năm 2022 căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở Tài chính, Chi bộ 2 đã xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, theo đó quy định các nội dung cụ thể về công tác kiểm tra giám sát, kế hoạch, thời gian thực hiện trong năm 2022. Tính đến tháng 10/2022 về cơ bản Chi bộ 2 đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Chi bộ đã đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trong công tác kiểm tra giám sát.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, Chi bộ luôn chú trọng việc nghiên cứu, quán triệt thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, đặc biệt là Quyết định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chi ủy đã phân công Phó bí thư Chi bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, và đều có báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

Trong năm Chi bộ tập trung kiểm tra, giám sát thường xuyên các nội dung sau: Giám sát đảng viên thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Giám sát đảng viên thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, các nhiệm vụ được Chi bộ phân công và việc học tập chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022; giám sát đảng viên trong việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, thực hiện các chính sách, nghĩa vụ công dân tại địa phương.

Đối với giám sát thường xuyên theo chương trình và thông qua công tác quản lý đảng viên hàng năm, Chi bộ 2 đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề qua đó kiểm điểm công tác lãnh đạo, tự phê bình và phê bình, đánh giá phân tích tình hình tư tưởng, chất lượng đảng viên. Năm 2022 công tác lãnh đạo của Chi bộ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các đảng viên đều gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Về giám sát kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả giám sát cho thấy 100% Đảng viên xây dựng kế hoạch của bản thân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, trong đó xác định nội dung  học tập, nội dung làm theo, nội dung nêu gương; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xác định thời gian hoàn thành. Qua theo dõi  đảng viên Chi bộ thực hiện tốt kế hoạch đề ra; không có đảng viên nào vi phạm những điều đảng viên không được làm, 100% đảng viên chấp hành nghiêm quy định tại cơ quan công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chi bộ không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Có được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính, sự nỗ lực hết mình của Ban Chi ủy Chi bộ 2 và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể Đảng viên Chi bộ. Chi bộ 2 phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để xứng đáng với danh hiệu đã được Đảng ủy khen tặng trong nhiều năm qua.

Thu Trà

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 579
  • Trong tuần: 8 078
  • Tất cả: 2915403