Hướng dẫn nghiệp vụ bán tài sản công

ĐIỀU KIỆN BÁN TÀI SẢN CÔNG

(Theo Điều 43 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017)

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

BÁN TÀI SẢN CÔNG (Theo Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Trà Vinh)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN (Theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ)

1. Tài sản công bị thu hồi được xử lý theo hình thức bán quy định tại Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

2. Cơ quan nhà nước được giao sử dụng tài sản công không còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi về tổ chức hoặc thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nguyên nhân khác mà không xử lý theo hình thức thu hồi hoặc điều chuyển;

3. Thực hiện sắp xếp lại việc quản lý, sử dụng tài sản công;

 

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bán đối với các loại tài sản công như sau (Trừ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND):

- Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

- Xe ô tô;

- Tài sản công khác có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản.

1.1. Thành phần hồ sơ

(Click để xem)

1.2. Trình tự thủ tục thực hiện

(Click để xem)

2. Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định bán:

- Đối với tài sản công khác của đơn vị mình có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

- Đối với tài sản công khác thuộc phạm vi quản lý có nguyên giá theo sổ kế toán từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

2.1. Thành phần hồ sơ

(Click để xem)

2.2. Trình tự thủ tục thực hiện

(Click để xem)

3. Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc đơn vị dự toán cấp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định:

Bán tài sản công khác do đơn vị mình quản lý, sử dụng có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản

3.1. Thành phần hồ sơ

(Click để xem)

3.2. Trình tự thủ tục thực hiện

(Click để xem)

1. Đối với tài sản do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định

1.1. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức bán, trách nhiệm tổ chức bán tài sản, việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản): 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị bán (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại; lý do bán): 01 bản chính (Mẫu danh mục);

- Ý kiến của cơ quan chuyên môn về quy hoạch sử dụng đất (trong trường hợp bán trụ sở làm việc): 01 bản sao;

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị bán tài sản (nếu có): 01 bản sao.

1.2. Trình tự thủ tục thực hiện:

Bước 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản công bán lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi:

- Cơ quan cấp trên (nếu có) xem xét để thực hiện Bước 2.

- Sở Tài chính (trường hợp cơ quan cấp trên là UBND tỉnh) xem xét.

Bước 2. Thủ trưởng các cơ quan cấp trên xem xét, xử lý như sau:

- Đề nghị bán tài sản công của đơn vị cấp dưới phù hợp với quy định thì phát hành văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Trường hợp đề nghị bán tài sản công của đơn vị cấp dưới chưa phù hợp với quy định thì phát hành văn bản phản hồi cho đơn vị nghiên cứu, điều chỉnh.

Bước 3. Sở Tài chính tiếp nhận, xử lý đề nghị bán tài sản công như sau:

- Đề nghị bán tài sản công phù hợp với quy định và đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định, Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Đề nghị bán tài sản công chưa phù hợp với quy định, chưa đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định, Sở Tài chính phát hành văn bản phản hồi cho đơn vị.

Bước 4. UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý.

Bước 5. Tổ chức bán tài sản công: Khi nhận được quyết định bán tài sản công của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bán tài sản công theo quy định tại các Điều 24, 25, 26 và 27 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

2. Đối với tài sản do Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện (cơ quan cấp trên) quyết định:

2.1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức bán, trách nhiệm tổ chức bán tài sản, việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị bán (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại; lý do bán): 01 bản chính;

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị bán tài sản (nếu có): 01 bản sao.

2.2. Trình tự thủ tục thực hiện

Bước 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản công bán lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi cơ quan cấp trên xem xét, xử lý.

Bước 2. Cơ quan cấp trên tiếp nhận, xử lý đề nghị bán tài sản công như sau:

- Đề nghị bán tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới phù hợp với quy định và đúng thẩm quyền thì Thủ trưởng các cơ quan cấp trên xem xét, quyết định.

- Trường hợp đề nghị bán tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới chưa phù hợp với quy định, không đúng thẩm quyền thì phát hành văn bản phản hồi cho đơn vị nghiên cứu, điều chỉnh. 

Bước 3. Tổ chức bán tài sản công: Khi nhận được quyết định bán tài sản công của cơ quan có thẩm quyền; cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bán tài sản công theo quy định tại các Điều 24, 25, 26 và 27 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

3. Đối với tài sản do Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc đơn vị dự toán cấp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định

3.1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị bán tài sản công của bộ phận theo dõi, quản lý tài sản của các đơn vị dự toán trực thuộc đơn vị dự toán cấp tỉnh và các đơn vị dự toán cấp huyện, UBND cấp xã (trong đó nêu rõ hình thức bán, trách nhiệm tổ chức bán tài sản, việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị bán (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại; lý do bán): 01 bản chính;

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị bán tài sản (nếu có): 01 bản sao.

3.2. Trình tự thủ tục thực hiện

Bước 1. Bộ phận được giao theo dõi, quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị lập 01 bộ hồ sơ theo quy định trình Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định.

Bước 2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, xử lý.

- Đề nghị bán tài sản công phù hợp với quy định và đúng thẩm quyền thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định bán theo thẩm quyền.

- Đề nghị bán tài sản công không phù hợp với quy định thì có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Bước 3. Tổ chức bán tài sản công: Khi nhận được quyết định bán tài sản công của cơ quan có thẩm quyền, bộ phận được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bán tài sản công theo quy định tại các Điều 24, 25, 26 và 27 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Phòng Quản lý Giá – Công sản

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 793
  • Tất cả: 2900572