Hướng dẫn nghiệp vụ thanh lý tài sản công

ĐIỀU KIỆN

THANH LÝ

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

THANH LÝ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Tài sản công hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;

 

2. Tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả;

 

3. Nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Tài sản do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

- Tài sản công là nhà làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất của đơn vị dự toán cấp tỉnh và các đơn vị dự toán trực thuộc đơn vị dự toán cấp tỉnh; tài sản của cấp huyện, cấp xã có nguyên giá theo sổ kế toán từ 1 (một) tỷ đồng trở lên.

- Xe ô tô.

- Tài sản công khác có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản.

1.1. Thành phần hồ sơ

(Click để xem)

1.2. Trình tự thủ tục thực hiện

(Click để xem)

2. Tài sản do Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định:

- Tài sản công là nhà làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất của đơn vị dự toán cấp huyện và tài sản của cấp xã thuộc phạm vi quản lý có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 1 (một) tỷ đồng

- Tài sản công khác có nguyên giá theo sổ kế toán trên 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản

2.1. Thành phần hồ sơ

(Click để xem)

2.2. Trình tự thủ tục thực hiện

(Click để xem)

3. Tài sản do Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc đơn vị dự toán cấp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định:

Tài sản công đề nghị thanh lý phải có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản

3.1. Thành phần hồ sơ

(Click để xem)

3.2. Trình tự thủ tục thực hiện (Click để xem)

1. Tài sản do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định

1.1. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản; dự toán chi phí sửa chữa tài sản trong trường hợp xác định việc sửa chữa không hiệu quả): 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do thanh lý): 01 bản chính (Tải về mẫu biểu);

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn có liên quan về tình trạng tài sản và khả năng sửa chữa (đối với tài sản là nhà, công trình xây dựng chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được): 01 bản sao;

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thanh lý tài sản (nếu có): 01 bản sao.

 Bước 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản thanh lý lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi: 

- Cơ quan cấp trên (nếu có) xem xét để thực hiện Bước 2.

- Sở Tài chính (trường hợp cơ quan cấp trên là UBND tỉnh) xem xét.

Bước 2. Thủ trưởng các cơ quan cấp trên xem xét, xử lý như sau: 

- Đề nghị thanh lý tài sản của đơn vị cấp dưới phù hợp với quy định thì phát hành văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Trường hợp đề nghị thanh lý của đơn vị cấp dưới chưa phù hợp với quy định thì phát hành văn bản phản hồi cho đơn vị nghiên cứu, điều chỉnh.

Bước 3. Sở Tài chính tiếp nhận, xử lý đề nghị thanh lý tài sản như sau:

- Đề nghị thanh lý tài sản phù hợp với quy định và đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định, Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Đề nghị thanh lý tài sản chưa phù hợp với quy định, chưa đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định, Sở Tài chính phát hành văn bản phản hồi cho đơn vị.

Bước 4. UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý.

Bước 5. Tổ chức thanh lý tài sản: Khi nhận được quyết định thanh lý của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản thanh lý tổ chức thanh lý theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

2. Tài sản do Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định:

2.1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của các đơn vị dự toán trực thuộc đơn vị dự toán cấp tỉnh và các đơn vị dự toán cấp huyện, UBND cấp xã (trong đó nêu rõ trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản; dự toán chi phí sửa chữa tài sản trong trường hợp xác định việc sửa chữa không hiệu quả): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do thanh lý): 01 bản chính;

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn có liên quan về tình trạng tài sản và khả năng sửa chữa (đối với tài sản là nhà, công trình xây dụng chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được): 01 bản sao; 

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thanh lý tài sản (nếu có): 01 bản sao.

2.2. Trình tự thủ tục thực hiện

Bước 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản thanh lý lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi cơ quan cấp trên xem xét, xử lý.

Bước 2. Thủ trưởng các cơ quan cấp trên tiếp nhận, xử lý như sau:

- Đề nghị thanh lý tài sản của đơn vị cấp dưới phù hợp với quy định và đúng thẩm quyền thì Thủ trưởng các cơ quan cấp trên xem xét, quyết định.

- Trường hợp đề nghị thanh lý của đơn vị cấp dưới chưa phù hợp với quy định,không đúng thẩm quyền thì phát hành văn bản phản hồi cho đơn vị nghiên cứu, điều chỉnh.  

Bước 3. Tổ chức thanh lý tài sản: Khi nhận được quyết định thanh lý của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản thanh lý tổ chức thanh lý theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

3. Tài sản do Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc đơn vị dự toán cấp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định

3.1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của bộ phận theo dõi, quản lý tài sản của các đơn vị dự toán trực thuộc đơn vị dự toán cấp tỉnh và các đơn vị dự toán cấp huyện, UBND cấp xã (trong đó nêu rõ trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản; dự toán chi phí sửa chữa tài sản trong trường hợp xác định việc sửa chữa không hiệu quả): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do thanh lý): 01 bản chính;

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thanh lý tài sản (nếu có): 01 bản sao.

3.2. Trình tự thủ tục thực hiện

Bước 1. Bộ phận được giao theo dõi, quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị lập 01 bộ hồ sơ theo quy định trình Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định.

Bước 2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, xử lý.

- Đề nghị thanh lý tài sản phù hợp với quy định thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định.

- Đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp với quy định thì có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Bước 3. Tổ chức thanh lý tài sản: Khi có quyết định thanh lý của cơ quan có thẩm quyền, bộ phận được giao tổ chức thanh lý tài sản có trách nhiệm tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức thanh lý theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Phòng Quản lý Giá – Công sản

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 793
  • Tất cả: 2900572