Hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi tài sản công

ĐIỀU KIỆN THU HỒI TÀI SẢN CÔNG

(Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017)

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

THU HỒI TÀI SẢN CÔNG

(Theo Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Trà Vinh)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN (Theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ)

 

Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thu hồi các loại tài sản công như sau (trừ quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND):

- Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô;

- Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản.

* Thành phần hồ sơ

(Click để xem)

 

 

* Trình tự thủ tục thực hiện

(Click để xem)

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định thu hồi: Tài sản công khác có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các đơn vị dự toán cấp tỉnh (trừ quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND).

3. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thu hồi: Tài sản công khác có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các đơn vị dự toán cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp xã (trừ quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND).

* Thành phần hồ sơ

(Click để xem)

 

* Trình tự thủ tục thực hiện

(Click để xem)

* Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tự nguyện trả lại cho Nhà nước tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; không áp dụng đối với trường hợp thu hồi theo văn bản kiến nghị của cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý vi phạm hành chính và các cơ quan quản lý nhà nước khác khi phát hiện tài sản công thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a , b, c, đ và e khoản 1 Điều 411 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

1. Đối với tài sản do Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính quyết định:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị trả lại tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản: 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị trả lại cho Nhà nước (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán): 01 bản chính (Mẫu danh mục);

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị trả lại tài sản (nếu có): 01 bản sao.

* Trình tự thủ tục thực hiện:

Bước 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi:

- Cơ quan cấp trên (nếu có) xem xét thực hiện Bước 2.

- Sở Tài chính (trường hợp cơ quan cấp trên là UBND tỉnh) xem xét.

Bước 2. Thủ trưởng các cơ quan cấp trên xem xét, xử lý như sau:

- Đề nghị thu hồi tài sản của đơn vị cấp dưới phù hợp với quy định thì phát hành văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét quyết định hoặc thẩm định báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Trường hợp đề nghị thu hồi tài sản của đơn vị cấp dưới chưa phù hợp với quy định thì phát hành văn bản phản hồi cho đơn vị nghiên cứu, điều chỉnh.

Bước 3. Sở Tài chính tiếp nhận, xử lý đề nghị thu hồi tài sản như sau:

- Đề nghị thu hồi tài sản phù hợp và đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định: Sở Tài chính xem xét quyết định hoặc thẩm định báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Đề nghị thu hồi tài sản chưa phù hợp, chưa đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định, Sở Tài chính phát hành văn bản phản hồi cho đơn vị.

Bước 4. UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý.

Bước 5. Tổ chức thực hiện thu hồi tài sản: Khi có quyết định thu hồi tài sản của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản bị thu hồi thực hiện bàn giao đầy đủ tài sản và các hồ sơ có liên quan đến tài sản cho Sở Tài chính.

Bước 6. Sở Tài chính lập phương án xử lý theo các hình thức quy định tại khoản 4 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hoặc lập phương án khai thác, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Đối với tài sản do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định:

* Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị trả lại tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản: 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị trả lại cho Nhà nước (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán): 01 bản chính;

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị trả lại tài sản (nếu có): 01 bản sao.

* Trình tự thủ tục thực hiện

Bước 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, xử lý.

Bước 2. Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, xử lý như sau:

- Đề nghị thu hồi tài sản của đơn vị cấp dưới phù hợp với quy định thì Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

- Trường hợp đề nghị thu hồi tài sản của đơn vị cấp dưới chưa phù hợp với quy định thì phát hành văn bản phản hồi cho đơn vị nghiên cứu, điều chỉnh.

Bước 3. Tổ chức thực hiện thu hồi tài sản: Khi có quyết định thu hồi tài sản của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản bị thu hồi thực hiện bàn giao đầy đủ tài sản và các hồ sơ có liên quan đến tài sản cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

Bước 4. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện lập phương án xử lý theo các hình thức quy định tại khoản 4 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hoặc lập phương án khai thác, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phòng Quản lý Giá – Công sản

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 793
  • Tất cả: 2900572