Hướng dẫn nghiệp vụ điều chuyển tài sản công

ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN CÔNG

(Theo Điều 42 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017)

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN CÔNG (Theo Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Trà Vinh)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN (Theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ)

1. Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý;

2. Từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền quy định;

3. Việc điều chuyển tài sản mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn;

4. Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản nhưng không có nhu cầu sử dụng thường xuyên;

5. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

- Điều chuyển tài sản giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (Trừ quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND):

- Tài sản công điều chuyển là: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và các phương tiện vận tải khác; tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản.

* Thành phần hồ sơ

(Click để xem)

 

* Trình tự thủ tục thực hiện

(Click để xem)

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định (Trừ quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND): Điều chuyển tài sản công giữa các đơn vị dự toán cấp tỉnh; giữa cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã; giữa các huyện, thị xã, thành phố Trà Vinh (đối với tài sản công khác có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản).

3. Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp tỉnh quyết định (Trừ quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND): Điều chuyển tài sản giữa đơn vị mình và các đơn vị dự toán trực thuộc; giữa các đơn vị dự toán trực thuộc (đối với tài sản công khác có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản).

* Thành phần hồ sơ

(Click để xem)

 

* Trình tự thủ tục thực hiện

(Click để xem)

4. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định (Trừ quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND): Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị dự toán cấp huyện; giữa cấp huyện và cấp xã; giữa các xã, phường, thị trấn thuộc địa phương mình quản lý (đối với tài sản công khác có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản).

1. Đối với tài sản do Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính quyết định:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản: 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị: 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị tiếp nhận tài sản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính; 

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (chủng loại, số lượng, tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản; lý do điều chuyển): 01 bản chính; (Mẫu danh mục)

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị điều chuyển tài sản (nếu có): 01 bản sao.

* Trình tự thủ tục thực hiện:

Bước 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản điều chuyển lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi:

- Cơ quan cấp trên (nếu có) xem xét để thực hiện Bước 2.

- Sở Tài chính (trường hợp cơ quan cấp trên là UBND tỉnh) xem xét.

Bước 2. Thủ trưởng các cơ quan cấp trên xem xét, xử lý như sau:

- Đề nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của đơn vị cấp dưới phù hợp với quy định thì phát hành văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét quyết định hoặc thẩm định báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Trường hợp đề nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của đơn vị cấp dưới chưa phù hợp với quy định thì phát hành văn bản phản hồi cho đơn vị nghiên cứu, điều chỉnh.

Bước 3. Sở Tài chính tiếp nhận, xử lý đề nghị điều chuyển tài sản như sau:

- Đề nghị điều chuyển tài sản phù hợp và đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định: Sở Tài chính xem xét quyết định hoặc thẩm định báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp, chưa đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định, Sở Tài chính phát hành văn bản phản hồi cho đơn vị.

Bước 4. UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý.

Bước 5. Tổ chức thực hiện điều chuyển tài sản:

Khi nhận được quyết định điều chuyển tài sản của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản điều chuyển và cơ quan, tổ chức, đơn vị được nhận tài sản điều chuyển có trách nhiệm:

- Phối hợp tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản (Việc tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản được lập thành biên bản theo Mẫu số 01/TSC-BBGN ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP).

- Thực hiện hạch toán giảm, tăng tài sản theo chế độ kế toán hiện hành.

- Thực hiện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Điều 126, Điều 127 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

2. Đối với tài sản do Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện (Cơ quan cấp trên) quyết định:

* Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản: 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị: 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (chủng loại, số lượng, tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản; lý do điều chuyển): 01 bản chính;

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị điều chuyển tài sản (nếu có): 01 bản sao.

* Trình tự thủ tục thực hiện

Bước 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản điều chuyển lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi cơ quan cấp trên xem xét, xử lý.

Bước 2. Thủ trưởng các cơ quan cấp trên xem xét, xử lý như sau:

- Đề nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của đơn vị cấp dưới phù hợp với quy định và đúng thẩm quyền thì Thủ trưởng cơ quan cấp trên xem xét, quyết định.

- Trường hợp đề nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của đơn vị cấp dưới chưa phù hợp với quy định thì phát hành văn bản phản hồi cho đơn vị nghiên cứu, điều chỉnh.

Bước 3. Tổ chức thực hiện điều chuyển tài sản:

Khi nhận được quyết định điều chuyển tài sản của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản điều chuyển và cơ quan, tổ chức, đơn vị được nhận tài sản điều chuyển có trách nhiệm:

- Phối hợp tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản (Việc tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản được lập thành biên bản theo Mẫu số 01/TSC-BBGN ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP).

- Thực hiện hạch toán giảm, tăng tài sản theo chế độ kế toán hiện hành.

- Thực hiện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Điều 126, Điều 127 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Phòng Quản lý Giá – Công sản

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 798
  • Tất cả: 2900577