Hội nghị Sơ kết công tác Đảng viên 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Ngày 04/7/2024, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; đồng thời sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Tham dự Hội nghị có: Đồng chí Tiêu Thanh Tân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở. Cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; thông qua Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Về nội dung báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính về các mặt hoạt động trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Kết quả chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2024 đến thời điểm hiện nay. Nhìn chung, từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, Đảng ủy Sở Tài chính đã đề ra một số công tác trọng tâm như: 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XIII đúng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; quán triệt đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh”; Tiếp tục quán triệt phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”; Quy định số 4842-QĐ/TU ngày 30/7/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh Trà Vinh”; thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; mô hình “Bốn tốt”. Cuối năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện báo cáo về trên theo quy định; kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng cơ sở đảng và đảng viên năm 2024; đánh giá thực hiện Quy chế Dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận Khéo”. Tổng kết nghị quyết năm 2024; tổng kết đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

anh tin bai

Đ/c Tiêu Thanh Tân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Qua cuộc hội nghị các đại biểu tham dự có 8 ý kiến đóng góp, nội dung xoay quanh về nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, các đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2024.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Tiêu Thanh Tân, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận những đóng góp xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của đảng viên tham dự hội nghị, đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: 

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; tiếp tục thực hiện quán triệt, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND và UBND về công tác quản lý ngân sách nhà nước, tài sản công; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; công tác quản lý giá nhằm góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đó là: Chủ động rà soát, sắp xếp và quản lý chặt chẽ các nhiệm vụ chi, hoàn thành mục tiêu thu NSNN được giao; Tăng cường công tác quản lý nợ công theo đúng Luật Quản lý nợ công; Đồng thời tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả; Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm; Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng và báo cáo kết quả theo định kỳ hàng quý, hàng năm; giải quyết dứt điểm những việc còn vướng mắc trong thời hạn nhất định, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đảng viên, công chức nâng cao tính kỷ luật, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII (Kết luận số 21-KL/TW) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

* Một số hình ảnh tại Hội nghị:

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai
Nguyễn Thị Nghĩa

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 621
  • Trong tuần: 8 120
  • Tất cả: 2915445